Avrupa Birliği’nde Zorunlu Sürdürülebilirlik Raporlaması

Avrupa Birliği’nde yer alan orta ve büyük ölçekli şirketler için sürdürülebilirlik raporlaması 2024 yılından itibaren zorunlu hale geliyor.

Nisan 2021’de toplanan Avrupa Komisyonu, iş faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerine ilişkin zorunlu raporlamanın yanı sıra sunulan finansal olmayan bilgilere ilişkin bağımsız güvence gerektiren bu Direktif için bir teklif sundu. Direktif, şirketlerin sürdürülebilirlik konularında bilgi kalitesini ve şeffaflığını artırmayı ve böylece Paris iklim anlaşması ve AB Yeşil Anlaşması’nın ardından sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlıyor.

 

Raporlama yapılması zorunlu şirketler aşağıda belirtilen kriterlerden en az 2’sini karşılayan şirketler olarak belirlenmiş durumda.

  • 250’den fazla çalışan
  • 40 milyon €’dan fazla net ciro
  • Mali durum tablosunda 20 milyon €’dan fazla.

 

En son göstergelere göre raporlama yükümlülüklerinin Avrupa’da faaliyet gösteren en az 50.000 şirket için geçerli olacağı yönünde ancak müşteri talepleri ve Pazar beklentileri sebebi ile bu eşiklerin altındaki birçok şirketin de bu gereklilikleri uygulayacağını tahmin ediyoruz.

 

Sürdürülebilirlik kapsamında raporlama gereksinimleri neler olacak?

 

Sürdürülebilirlik raporlamasının formatı hakkında kesin kriterler henüz netleşmemiş durumda olsa da raporlamanın aşağıdaki bileşenleri içereceği beklenmektedir.

Asgari olarak çevresel, sosyal ve çalışan konuları, şirket yönetim kurulundaki çeşitlilik, insan haklarına saygı, yolsuzlukla mücadele ve rüşvet konularında şirket için öncelikli olan sürdürülebilirlik konularına ilişkin açıklamaların yapılacağı bir faaliyet raporu. Strateji, yönetişim, politikalar, süreçler, sistemler, KPI’lar, sonuçlar ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması gibi konuları kapsamak için diğer önemli sürdürülebilirlik konularının açıklanması gerekecektir.

Maddi sürdürülebilirlik konuları, çift önemlilik ilkesine dayalı olacaktır:

Hangi sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatları şirket için finansal önemlilikle sonuçlanabilir (örneğin, aşırı hava koşulları nedeniyle hammadde kıtlığı veya üretim kesintileri ve aynı zamanda itibarın zedelenmesi gibi geçiş riskleri) ve

Şirketin insanlar ve çevre üzerindeki hangi maddi etkileri (biyoçeşitlilik kaybı veya değer zincirindeki insan hakları ihlalleri gibi).Şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri ve bu hedeflere yönelik ilerleme hakkında bilgi (bu nedenle, belirli bir yıldaki sonuçların aksine ileriye dönük bilgiler).

Raporlama, örneğin Sürdürülebilir Finans Açıklama Yönetmeliği (SFDR) ve AB Taksonomisi gibi diğer yakın tarihli Avrupa düzenlemeleriyle bağlantılı olacaktır. Maddi gerekliliklere ek olarak, raporun elektronik (XHTML) formatında sunulmasının yanı sıra, bir muhasebeci tarafından rapora ilişkin sınırlı bir güvence gereklidir. Bu gerekliliklerin, sürdürülebilirlik raporlarının kalitesinin ve karşılaştırıla bilirliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.